Our Schenn and Savior.

Nikolai Kulemin with the goal.